An-Najm (0)

The Star

Bismillaahir Rahmaanir Raheem