81. Surah At-Takwir

1. Izash shamsu kuwwirat

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

When the sun (with its spacious light) is folded up;
Full Transliteration
1. Izash shamsu kuwwirat
2. Wa izan nujoomun kadarat
3. Wa izal jibaalu suyyirat
4. Wa izal 'ishaaru 'uttilat
5. Wa izal wuhooshu hushirat
6. Wa izal bihaaru sujjirat
7. Wa izan nufoosu zuwwijat
8. Wa izal maw'oodatu su'ilat
9. Bi ayyi zambin qutilat
10. Wa izas suhufu nushirat
11. Wa izas samaaa'u kushitat
12. Wa izal jaheemu su'-'irat
13. Wa izal jannatu uzlifat
14. 'Alimat nafsum maaa ahdarat
15. Falaaa uqsimu bil khunnas
16. Al jawaaril kunnas
17. Wallaili izaa 'as'as
18. Wassubhi izaa tanaffas
19. Innahoo laqawlu rasoolin kareem
20. Zee quwwatin 'inda zil 'arshi makeen
21. Mutaa'in samma ameen
22. Wa maa saahibukum bimajnoon
23. Wa laqad ra aahu bilufuqil mubeen
24. Wa maa huwa 'alal ghaibi bidaneen
25. Wa maa huwa biqawli shaitaanir rajeem
26. Fa ayna tazhaboon
27. In huwa illaa zikrul lil'aalameen
28. Liman shaaa'a minkum ai yastaqeem
29. Wa maa tashaaa'oona illaaa ai yashaaa 'al laahu Rabbul 'Aalameen
Audio: English
Audio: Arabic & English

Recitation by Mishary Al-Alfasy

Tafseer